Downloads

Certificeringen & Downloads

Van Schie Groen hecht belang aan een kwalitatief aantoonbaar beleid vanuit een klantgerichte houding. Het bedrijf is erop gericht om een totaalpakket aan diensten en producten aan te bieden. Dit pakket moet aan de overeengekomen eisen, behoeften en verwachtingen van klanten als aan wet- en regelgeving voldoen. Vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, kwaliteit van gebruikte (plant-) materialen, materieel en gereedschap en optimale dienstverlening moeten leiden tot het verhogen van de klanttevredenheid. Om dit te bereiken zullen de processen binnen onze organisatie onder beheerste omstandigheden uitgevoerd en bewaakt worden.

Hiervoor worden verschillende keurmerken/certificaten gevolgd en de door hun gehanteerde normen waarop wij jaarlijks worden beoordeeld. Het beleid wat volgt vanuit deze normen zijn:

 • Arbo- en VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)
  Het beleid is gericht op het creëren en in stand houden van goede werkomstandigheden zodat de prestaties van het bedrijf en de medewerkers zo optimaal mogelijk zijn. Daarbij richten wij ons op een veilige werk-omgeving voor zowel eigen medewerkers, zzp’ers, inleenkrachten als personeel van onderaannemers. Ook vinden wij het belangrijk dat schade aan mens, materieel en milieu zoveel mogelijk voorkomen wordt en de kwaliteit van onze diensten en producten gewaarborgd is. Dit doen wij door de kennis zoveel mogelijk bij te houden en te verbeteren waar mogelijk.
 • BRL (beoordelingsrichtlijn) Groenkeur groenvoorziening en boomverzorging
  Het beleid op het gebied van groenvoorziening en boomverzorging is gericht op inkoop van duurzame producten. Verder het inzetten van vakbekwaam personeel waarvan de kennis actueel wordt gehouden. Het geven van advies om de kwaliteit indien mogelijk te verhogen. Een ten allen tijde transparante uitvoering van de verschillende processen van een project, waarbij de kwaliteit voorop staat.

 

Duurzaamheidsthema's

Vanuit onder andere deze norm volgt ook het beleid ten aanzien van duurzaamheid welke te verdelen valt onder verschillende duurzaamheidsthema’s te weten:

 • Klimaat: Het tegengaan van klimaatverandering door middel van het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere broeikasgassen door o.a. te investeren in elektrisch materieel / materieel met hernieuwbare brandstoffen. Borging middels CO2-prestatieladder.
 • Milieu: Het tegengaan van milieuverontreinigingen, zoals stikstofuitstoot, plastic, zwerfafval, luchtverontreiniging, gebruik van schadelijke stoffen en pesticiden, mede ter bescherming van de biodiversiteit. Ook het werken aan klimaatadaptatie valt hieronder. Het nemen van milieumaatregelen die nodig zijn bij een veranderend klimaat (o.a. hittestress, waterberging en verminderen van watergebruik).
 • Biodiversiteit: Het herstel, in stand houden en verbeteren van ecosystemen en omstandigheden ter bescherming en verbetering van de biodiversiteit.
 • Circulariteit: Het beperken van grondstoffengebruik door aandacht te hebben voor het behouden van grondstoffen en hergebruik van bestaande materialen. Waar mogelijk gebruik maken van “biobased” producten.
 • Mens: Het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (social return / SROI) en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.